Ny byggnad vid Sergels Torg

Ett lock över infarten till Klaratunneln kan ge plats för folkliv istället för bilar och bilda grund för ett högt smäckert hus med bostäder eller hotell mitt på Sveavägen.

Tunnelmynningen, och det faktum att Mäster Samuelsgatan korsar över Sveavägen ett par våningar upp i luften och bristande förbindelser ner till Sveavägen gör att den här delen av City lider stor brist på naturliga flöden av myllrande folkliv.

Med ett smalt högt hus som utformas i samspel med både Hötorgsskraporna och obelisken på Sergels torg vill Rotstein Arkitekter berika stadsbilden samtidigt som det ges utrymme för folkliv under och kring huset.

Byggnaden – med publik terrass på taket – i sig är viktig, men minst lika viktigt är att det skapas ett nytt gångstråk som även innehåller grönska mellan Sergels torg och Mäster Samuelsgatan. Genom att huset ställs på pelare står det inte i vägen för flanörer och norr om den nya rampen som leder upp mot Mäster Samuelsgatan anläggs en publik terrass ovan den nuvarande nedfarten- förslagsvis med ett trädgårdscafé.

Vår vision är ett hus med bostäder. En byggnad på den här platsen tillför nya värden till staden samtidigt som den läker såret i Sveavägens gaturum och minskar betydelsen av den dominerande bildnedfarten mitt i Stockholms absoluta centrum.