Stadsutveckling – Marievik

 

Rotstein Arkitekter arbetar i nära samarbete med fastighetsägarna med förädlingen av kontorsområdet Marievik.

Visionen är att området ska utvecklas från en renodlad kontorsstadsdel till en blandstad med verksamheter och bostäder.

Arbetet bedrivs dels genom planeringen av helhetsfrågor för området och dels i fastighetsbundna delprojekt,

där Rotstein Arkitekter ansvarar för fyra delprojekt.

Start PM för detaljplanen togs under 2011 av Stadsbyggnadsnämnden och detaljplanesamråd är planerat till hösten 2012.